thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

1. Quy định về đại diện theo pháp luật của cá nhân

Người đại diện theo pháp luật của cá nhân là người sẽ thay mặt họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình giao dịch dân sự. Căn cứ vào Điều 136 bộ luật dân sự 2015 quy định về đối tượng được làm người đại diện theo pháp luật của cá nhân là:

– Đối với người chưa thành niên thì người đại diện theo pháp luật là cha mẹ.

– Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức, không làm chủ hành vi của mình có người giám hộ thì người giám hộ này được làm người đại diện nếu tòa án chỉ định

– Người giám hộ cũng có thể làm người đại diện theo pháp luật.

– Nếu không cử được người đại diện thì tòa án sẽ chỉ định

Trường hợp phải thay đổi người đại diện theo pháp luật của cá nhân thì tòa án sẽ chỉ định.

2. Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là người đại diện cho pháp nhân đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước cũng như tham gia giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh trên tòa. Đối với pháp nhân, người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 137 Bộ luật dân sự 2015:

– Người được chỉ định theo điều lệ của công ty

– Theo quy định của pháp luật, người đó có thẩm quyền làm người đại diện theo pháp luật của công ty

– Trong quá trình tố tụng, tòa án có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật của công ty

Để trở thành người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thì cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Người trên 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo luật quy định

– Là người thường trú tại Việt Nam. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài thì người đó phải ở Việt Nam đến khi hết nhiệm kì

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật


Người đại diện theo pháp luật của cá nhân là người sẽ thay mặt họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình giao dịch dân sự. Căn cứ vào Điều 136 bộ luật dân sự 2015 quy định về đối tượng được làm người đại diện theo pháp luật của cá nhân là:

– Đối với người chưa thành niên thì người đại diện theo pháp luật là cha mẹ.

– Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức, không làm chủ hành vi của mình có người giám hộ thì người giám hộ này được làm người đại diện nếu tòa án chỉ định

– Người giám hộ cũng có thể làm người đại diện theo pháp luật.

– Nếu không cử được người đại diện thì tòa án sẽ chỉ định

Trường hợp phải thay đổi người đại diện theo pháp luật của cá nhân thì tòa án sẽ chỉ định.

2. Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là người đại diện cho pháp nhân đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước cũng như tham gia giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh trên tòa. Đối với pháp nhân, người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 137 Bộ luật dân sự 2015:

– Người được chỉ định theo điều lệ của công ty

– Theo quy định của pháp luật, người đó có thẩm quyền làm người đại diện theo pháp luật của công ty

– Trong quá trình tố tụng, tòa án có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật của công ty

Để trở thành người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thì cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Người trên 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo luật quy định

– Là người thường trú tại Việt Nam. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài thì người đó phải ở Việt Nam đến khi hết nhiệm kì

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật
call 0932615663