giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp

QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG THUẾ MÔN BÀI  NĂM 2017(Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về mức đóng thuế môn bài năm 2017)

VỐN ĐIỀU LỆ HOẶC VỐN ĐẦU TƯ MỨC ĐÓNG THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000vnđ/năm
Từ dưới 10 tỷ đồng 2.000.000vnđ/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp khác 1.000.000vnđ/năm

Nội dung liên quan

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc quản lý của ngành công thương

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc quản lý của ngành công thương

Xem chi tiết

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13, bổ sung Thông tư 219, Thông tư 156, TT78, TT98 về thuế GTGT và quản lý thuế

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13, bổ sung Thông tư 219, Thông tư 156, TT78, TT98 về thuế GTGT và quản lý thuế

Xem chi tiết

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thay thế Quyết định 48

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thay thế Quyết định 48

Xem chi tiết

call 0932615663