thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY LÀ GÌ?

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014: "Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó."

Tức là, văn phòng đại diện được lập ra với chức năng là văn phòng liên lạc; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới;....

Ngoài ra, văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

+ Văn phòng đại diện công ty có quyền:

- Khắc con dấu

- Mở tài khoản ngân hàng

- Không phải nộp thuế môn bài hằng năm (Phải kê khai và nộp thuế môn bài nếu Văn phòng đại diện có tham gia một phần vào chuỗi tạo ra doanh thu cho trụ sở chính).

- Ký kết hợp đồng kinh tế (nếu có văn bản ủy quyền của công ty chủ quản)

- Không phải lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính hay kê khai các loại thuế (tất cả sẽ hoạch toán phụ thuộc và kê khai theo trụ sở chính).

+ Nghĩa vụ của văn phòng đại diện:

- Phải tiến hành đăng ký kinh doanh hợp pháp.

- Phải treo biển hiệu và hoạt động theo các qui định của Luật doanh nghiệp và trong phạm vi uỷ quyền của trụ sở chính.

- Không được trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh mua bán hàng hoá dịch vụ.

- Lập, lưu trữ hồ sơ sổ sách để báo cáo về cho công ty mẹ và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

(Pháp luật không giới hạn số lượng văn phòng đại diện mà công ty thành lập, và văn phòng đại diện có thể đặt tại cùng tỉnh, khác tỉnh với công ty mẹ)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN KHÔNG?

Theo điều 94 Bộ luật Dân sự, một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi hội đủ 4 điều kiện sau đây:

1. Tổ chức đó được thành lập hợp pháp (theo quy định của pháp luật Việt Nam).

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó.

4. Nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Như vậy theo các quy định trên, Văn phòng đại diện công ty là tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ có con dấu và tài khoản riêng nhưng chưa độc lập hoàn toàn về tài sản, phải nhân danh doanh nghiệp chủ quản thực hiện các quan hệ pháp luật chứ không nhân danh bản thân văn phòng đại diện thực hiện các quan hệ pháp luật. Vì vậy, văn phòng đại diện công ty không có tư cách pháp nhân.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CÓ ĐƯỢC VAY VỐN KHÔNG? VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG KHÔNG?

Văn phòng đại diện công ty không có tư cách pháp nhân; Văn phòng đại diện công ty chỉ có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chính vì vậy Văn phòng đại diện công ty có thể được vay vốn và ký kết hợp đồng trong trường hợp: Người đại diện theo pháp luật của công ty chủ quản lập văn bản ủy quyền cho người đứng đầu Văn phòng đại diện (đơn vị phụ thuộc) làm đại diện theo ủy quyền của công ty, nhân danh công ty ký kết hợp đồng hoặc vay vốn. Chữ ký của người đứng đầu Văn phòng đại diện tham gia ký kết hợp đồng được đóng con dấu của công ty.

call 0932615663